Veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai

2020–2022 M. STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti neformaliojo ugdymo prieinamumą, įvairovę ir kokybę.

I PRIORITETAS. Inovatyvus ir kokybiškas mokinių ugdymas.

1.1. TIKSLAS. Gerinti mokymo ir mokymosi kokybę, siekiant asmeninės mokinio pažangos.

1.1.1. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo programas.

1.1.2. Uždavinys. Taikyti veiksmingus, įvairius mokymo metodus, ugdyti iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas.

1.2. TIKSLAS. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą.

1.2.1. Uždavinys. Skatinti ir sudaryti sąlygas mokytojams įgyti aukštesnes kompetencijas, įsivertinti mokytojų profesinį meistriškumą.

1.2.2. Uždavinys. Vykdyti gerosios darbo patirties sklaidą.

1.3. TIKSLAS. Stiprinti Kūrybos namų kultūrą ir formuoti teigiamą įvaizdį.

1.3.1. Uždavinys. Siekti efektyvaus mokymosi erdvių panaudojimo.

1.3.2. Uždavinys. Puoselėti esamas ir kurti naujas Kūrybos namų tradicijas.

II PRIORITETAS. Bendruomenės telkimas bendrai kūrybinei veiklai.

2.1. TIKSLAS.  Stiprinti ryšius su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vietos bendruomene.

2.1.1. Uždavinys. Įtraukti tėvus (globėjus, rūpintojus) į Kūrybos namų gyvenimą.

2.1.2. Uždavinys. Rengti bendrus projektus, ieškoti rėmėjų.

2.2. TIKSLAS. Stiprinti Kūrybos namų bendruomenės narių mokymosi kompetencijų plėtrą bendradarbiaujant.

2.2.1. Uždavinys. Kurti naujas bendradarbiavimo formas.

2.2.2.Uždavinys.Plėsti užimtumo pasiūlą per savanorystės ir socialinių partnerių bendradarbiavimo principus.