Teisės aktai

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos teisės aktai:

POTVARKIS „DĖL MOKĖJIMO UŽ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS ,,DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS ,,DĖL MOKESČIO UŽ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE TEIKIAMŲ UGDYMO PASLAUGŲ DYDŽIO NUSTATYMO“

 

LR Seimo ir Vyriausybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas

Dokumentų rengimo taisyklės (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymas Nr. V-117)

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymas Nr. V-118;

Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklės (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas 2013 m. balandžio 30 d. Nr. 3-259).1