Informacija apie pažeidimus 

Lietuvos respublikos pažeidėjų įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai, apsaugos mechanizmą nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės aktų pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą asmenys pranešimus gali teikti dėl

 • Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • Pavojaus aplinkai
 • Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą
 • Neteisėtos veiklos finansavimo; 
 • Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 
 • Neteisėtu būdu įgyto turto; 
 • Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • Kitų pažeidimų

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti

 • Kuršėnų kūrybos namams laisvos formos pranešimu raštu, siunčiamu adresu Ventos g. 114, 81177 Kuršėnai, Šiaulių rajonas, el. paštu kurybosnamai1@gmail.com arba užpildant pateiktą PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ formą -> nuoroda. Pateiktą informaciją tirs Kūrybos namų vadovai ir paskirti atsakingi asmenys. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, užtikrinamas gautos ir surinktos informacijos bei pranešėjo konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą ir kai asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją
 • Šiaulių rajono savivaldybės administracijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos (pasitikėjimo) telefonu +370 41 420 472
 • Kompetentingai institucijai
 • Viešai. Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų. Viešai informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo siekdamas gauti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytas pranešėjams taikomas garantijas, su prašymu turi kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą.